O časopisu

Poziv za dostavljanje radova

Udruženje ekonomista Republike Srpske SWOT poziva zainteresovane saradnike da šalju svoje originalne, naučno-istraživačke radove za objavljivanje u 2019. godini. U časopisu se objavljuju kvalitetni radovi koji pokrivaju široki raspon tema kako makroekonomske tako i mikroekonomske aspekte iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad. Časopis je usmjeren na finansijska tržišta, bankarsvo, turizam, globalizaciju, međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, ekonometrijska i operativna istraživanja, razvoj i rast, menadžment, marketing, računovodstvo, reviziju, upravljanje ljudskim resursima, istoriju ekonomske misli i druga područja ekonomije.

Recenzija

Predviđeno je da se svi članci koji odgovaraju tematici časopisa se recenziraju od strane stručnjaka iz relevantne naučne oblasti. Časopis primjenjuje „dvostruki slijepi postupak recenzije“ članaka, koji podrazumjeva da autori ne znaju ko su im recenzenti, niti su recenzentima poznati autori.

Imena autora su za recenzente nepoznata i imena recenzenata su nepoznata autorima. Recenzenti su eminentni spoljni stručnjaci Udruženja iz oblasti iz kojih su i teme radova koji im se šalju na recenziju. Potrebno je da iz tih oblasti recenzenti imaju objavljene radove u posljednje tri godine. Recenzenti ne smiju biti iz iste institucije kao autor, niti to smiju biti autori koji su u skorije vrijeme objavljivali publikacije zajedno (kao koautori) sa bilo kojim od autora rukopisa. Redakcija dozvoljava i podstiče recenzije i nakon objavljivanja članaka radi naknadnog vrednovanja autora i radova. Prije slanja na recenziju Redakcija provjerava da li je sadržaj rukopisa plagijat. Radovi će biti odbijeni ako ukoliko se utvrdi plagijat, autoplagijat ili lažno autorstvo.

Ukoliko recenzenti pozitivno ocjene članak, svrstavaju ga u jednu od slijedećih kategorija:

Originalni naučni članak (Original scientific paper) predstavlja originalno naučno djelo u kojem su izneseni novi rezultati fundamentalnih ili primijenjenih istraživanja. Članak je sastavljen tako da se na temelju iznesenih informacija može reprodukovati metodološki i računski postupak i na osnovu dobivenih rezultata s jednakom tačnošću ili unutar granica stepena slobode, kako to navodi autor, ili ponoviti autorova zapažanja i prosuditi njegove analize, ili provjeriti tačnost analiza i dedukcija na kojima se zasnivaju autorovi nalazi.

Prethodno saopštenje (Preliminary communication) predstavlja naučni članak koji obavezno sadrži jednu ili više naučnih informacija, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi čitaocu omogućile provjeru iznesenih naučnih spoznaja.

Pregledni članak (Review paper) iznosi poseban problem o kome je već publikovan naučni rad, ali mu se pristupa na nov način.

Stručni članak (Professional paper) sadrži korisne priloge iz struke i za struku.

Izlaganje sa naučnog skupa (Conference paper) predstavlja cjelovit članak koji je prethodno referisan na naučnom skupu, ali u obliku cjelovitog članka nije objavljen u zborniku naučnog skupa.

Upućuju se recenzenti da koriste naš obrazac za Obrazac za recenziju.

Preporučujemo autorima da se pribave ORCID identifikator (https://orcid.org). ORCID identifikator je jedinstveni i trajni identifikator istraživača i saradnika čije korištenje omogućava bolju vidljivost autora i interoperabilnost širokog kruga informacijskih Sistema

Autori garantuju da objavljivanje njihovog rada ne predstavlja kršenje autorskih prava i da će obeštetiti izdavača ukoliko dođe do kršenja tog prava i garancije. S ciljem cilju širenja naučnih doprinosa i etičkih načela korištenja, prihvatanjem radova za objavljivanje, izdavač postaje nosilac autorskih prava ukoliko u sporazumu nije navedeno drukčije.