Časopis Journal of Contemporary Economics je međunarodno recenziran časopis, otvoren za saradnju sa istraživačima iz različitih oblasti ekonomske teorije i prakse. Tekstovi se objavljuju, u pravilu, na engleskom jeziku i na zvaničnim jezicima u Bosni i Hercegovini (BiH). Sadržaj, ciljeve i strategiju časopisa usmjerava Uredništvo časopisa Journal of Contemporary Economics. Časopis je otvoren za saradnju sa svim zainteresovanim istraživačicama i istraživačima, studentima drugog i trećeg ciklusa studija, naučnim radnicima iz BiH i inostranstva tokom cijele godine.

Uredništvo časopisa Journal of Contemporary Economic sadržava pravo da sve dostavljene tekstove koji ne odgovaraju kriterijima IMRaD metodologije i APA Style citiranja (https://www.apastyle.org/) vrati autorima. Takođe, uredništvo zadržava mogućnost da radove u potpunosti prilagodi propozicijama časopisa i standardima engleskog ili jednog od jezika u zvaničnoj upotrebi u BiH. Osim zahtjeva navedenih u tehničkom upustvu, ne postoje specifični zahtjevi u vezi sa ostalim tehničkim zahtjevima uređivanja tekstova za autore. Konačnu odluku o objavljivanju članaka, naučnu kategorizaciju kao i redoslijed objavljenih članaka, određuje Uredništvo časopisa.

Uredništvo časopisa će se starati o tome da radovi budu relevantni za naučnu i stručnu javnost, sa jasno naglašenim ciljevima i rezultatima istraživanja, diskusijom i zaključcima, referencama u tekstu i bibliografskim jedinicama na kraju. Osim toga, uredništvo će nastojati da časopis usmjerava ka putu na kojem su ideje u radovima originalne i značajno doprinose razvoju nauke, ali i omogućavaju prektičnu korist od objavljenih rezultata istraživanja. U skladu sa tim, potrebno je da metodologija dostavljenih radova bude jasno opisana.

U časopisu Journal of Contemporary Economics se objavljuju kvalitetni radovi koji pokrivaju široki raspon tema kako makroekonomske tako i mikroekonomske aspekte iz područja ekonomije, uključujući teoretski, primijenjeni, interdisciplinarni i metodološki rad.

Časopis Journal of Contemporary Economics je usmjeren na finansijska tržišta, bankarstvo, turizam, globalizaciju, međunarodnu ekonomsku integraciju, institucionalnu ekonomiju, ekonomsku politiku, ekonometrijska i operativna istraživanja, preduzetništvo i inovacije, poslovnu informatiku, ekonomski razvoj, menadžment, marketing, računovodstvo, reviziju, istoriju ekonomske misli i druga područja ekonomije.