Uputstva autorima

Časopis Journal of Contemporary Economics izlazi dva puta godišnje. Objavljuje originalne naučne radove, naučne preglede, preliminarne izvještaje, radove koji su prezentovani na konferencijama, stručne radove i preglede knjiga. Mogu se podnijeti samo originalni radovi koji nisu prethodno objavljeni ili već ponuđeni za objavljivanje drugim časopisima. Radovi treba da budu pripremljeni u skladu sa APA Style pravila za bibliografiju za Časopis Journal of Contemporary Economics.

Autori se upućuju da koriste naš Obrazac za pisanje članaka, koji se u elektronskoj formi može preuzeti sa sajta na ovoj stranici. (Pogledati Obrazac za pisanje članka). Radovi treba da budu dostavljeni elektronski, u prilogu – kao otvoreni Word dokument na e-mail casopis@swot.ba. Radovi sa prilozima obavezno se dostavljaju u elektronskom obliku. Potrebno je da tekst rada i svi prilozi (fotografije, grafikoni) budu odvojeni dokumenti i u pogodnom obliku za konvertovanje i tehničko manipulisanje.

Radovi koji se ne budu pridržavali APA Style pravila za bibliografiju neće ući u razmatranje za slanje na recenziju niti za objavu. Radovi koji ne budu dostavljeni do predviđenog datuma ili ne budu ispunjavali date preporuke neće biti predati na recenziju. U skladu sa tim, neće biti štampani u časopisu. Uredništvo zadržava pravo da tekst koji ne odgovara datim kriterijumima vrati autoru kao neodgovarajući ili radi izmijena i dopuna. Uredništvo zadržava pravo da sve dostavljene radove prilagodi opštim pravilima uređivanja časopisa i standardu jezika.

Bez obzira na jezik, neophodno je da rad bude otkucan u fontu koji podržava unikodni standard (Unicode), u Microsoft Word-u, fontom Times New Roman (12), ćirilicom, razmak (1). Format stranice: veličina B5. Margine: vrh 2 cm, donja 2 cm, lijevo 2,5 cm, desno 2,5 cm. Rad treba da ima dužinu do 30.000 znakova (do 16 strana A4).

Naslov rada. U gornjem lijevom uglu treba da stoji prezime, titula i ime autora (Times New Roman, 12). Na primjer: Prezime dr (mr) ime ili prezime ime, dipl ecc. Ispod toga se navodi naučno zvanje autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen i e-mail adresa autora. Jedan red niže, u sredini stranice, velikim slovima precizan naslov rada na engleskom (TNR, 14, bold). Prezimena i imena domaćih autora uvijek se ispisuju u originalnom obliku (sa srpskim dijakritičkim znakovima), nezavisno od jezika rada.

Rezime. Sažetak predstavlja kratak prikaz sadržaja članka koji čitaocu (ali i učesnicima u uređivačkom procesu) omogućava da brzo i tačno ocijeni njegovu relevantnost. Sažetak u dužini do 250 riječi treba da se nalazi na početku rada, tj. ispod naslova, dva proreda niže (TNR, 11, italic). Sažetak treba da sumira najbitnije elemente rada. To su: svrha zbog koje je istraživanje rađeno, metode koje su korištene, glavne rezultate do kojih se došlo, te zaključke koji proizilaze iz dobijenih rezultata. Na kraju rezimea, jedan prored niže daju se ključne riječi (do 10 ključnih riječi). U interesu je autora da sažeci sadrže termine koji se često koriste za indeksiranje i pretragu članaka. Sastavni dijelovi sažetka su cilj istraživanja, metodi, rezultati i zaključak.

Ključne riječi su termini koje adekvatno opisuju sadržaj članka za potrebe indeksiranja i pretraživanja. Treba ih dodjeljivati s osloncem na neki međunarodni izvor (popis, rječnik ili tezaurus) koji je najšire prihvaćen unutar date naučne oblasti.

Ključne riječi daju se na jeziku na kome je napisan rad i na jeziku na kome je napisan rezime. U članku se daju neposredno nakon rezimea.

Potrebno je dati najmanje jednu klasifikacionu šifru iz JEL klasifikacije, koju koristi Journal of Economic Literature takođe jedan prored niže.

Naslovi i podnaslovi rada.U opštem je interesu da se u naslovu koriste riječi prikladne za indeksiranje i pretraživanje. Ako takvih riječi nema u naslovu, poželjno je da se naslovu pridoda podnaslov. Naslov se ispisuje na dva jezika i to:  u datoteci priloga, na dva mjesta – na početku rada (na jeziku na kome je napisan rad) i u rezimeu (na jeziku na kome je napisan rezime). Naslovi se navode prema sljedećim kriterijumima:

  1. a) UVOD (TNR, 12, bold), tekst TNR 12, dva proreda poslije ključnih riječi.
  2. b) Glavni naslovi u radu treba da budu TNR 12, velikim slovima, bold, poravnato prema lijevoj margini. Između naslova u radu jedan prazan red. Glavne naslove označiti rednim brojem 1.; 2., itd.
  3. c) Podnaslovi, drugi nivo, TNR 12, bold, poravnato prema lijevoj margini.
  4. d) Podnaslovi, treći nivo, TNR 12, poravnato prema lijevoj margini.
  5. e) ZAKLJUČAK (TNR, 12, bold), tekst TNR 12.

Jezik rada i pismoRadovi se dostavljaju na engleskom i na jezicima u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Rezime na engleskom jeziku: U gornjem lijevom uglu navodi se ime i prezime autora (TNR, 12). Tri proreda niže NASLOV RADA na engleskom jeziku (TNR, 14, bold). Potom, dva proreda niže slijedi Summary (TNR 12, bold), pa tekst (TNR 11, italic). Poslije teksta, jedan prored niže Key words (TNR 12, bold): key word 1, key word 2, …key word 5 (TNR 11, italic). Prored niže JEL classification (TNR 12, bold): E04, B12 (TNR 11, italic).

Pozivanje na pojedince, članake i knjige u tekstu – Osnovna struktura citiranja u tekstu.

Citiranje predstavlja doslovno navođenje tuđih definicija, dokaza, mišljenja, otkrića, teorija, spoznaja, stavova, teza, podataka i sl. Citat u tekstu se obično pojavljuje u zagradi i obuhvata samo prva dva elementa navođenja u bibliografiji – autor i godina izdanja (otuda naziv sistema), sa zarezom između Pored toga, poželjno je da referenca ssadrži broj stranice ili drugi lokator. Termini kao što su urednik ili prevodilac, navedeni skraćeno u bibliografiji, nisu uključeni u tekst citata.

Citati. Svaki citat, bez obzira na dužinu, mora biti naveden, kao i broj stranice. Za svaki citat duži od 350 znakova, autor mora imati pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava kojeg treba priložiti uz rad.

Sadržaj naveden parafraziranjem treba da bude jasno i vjerodostojno naglašen ali sopstvenim stilskim izražajem. Parafrazirani tekst nije iste dužine kao izvorni, on može biti duži ili kraći u zavisnosti od cilja koji se želi postići, ali mora sačuvati suštinu izvornog teksta. Pozivanje na izvore parafraziranog teksta, označava se u zagradi na mjestu u tekstu gdje se on nalazi, navođenjem prezimena autora i godine izdanja djela iz kojeg je tekst preuzet u zagradi.

Tabele, grafikoni i slike. Tabele i grafikoni treba da budu u Word-u ili nekom formatu koji je kompatibilan sa Word-om. Sve tabele i grafikone iz programa za statistiku potrebno je konvertovati u format Word-a. Nje poželjno iste podatke predstavljati i u tabelama i u grafikonima. Tabelarni i grafički prikazi treba da budu dati na jednoobrazan način. Poželjno je da tabele, grafikoni, ilustracije i slike moraju budu označeni brojem po redoslijedu navođenja u tekstu, s adekvatnim nazivom. Svaka tabela, grafikon, ili slika treba da budu označeni brojem i da imaju odgovarajući naslov, npr.: Tabela 2: Pouzdanost varijabli. Naziv tabele, grafika ili slike se stavlja iznad, TNR 11, normal, dva slobodna reda između tabela i teksta. Slike se potrebno dostaviti u elektronskoj formi sa rezolucijom od najmanje 300 dpi (najmanje 300 tačaka po inču u prirodnoj veličini). Ukoliko se koristi ilustracija iz štampanih izvora, potrebno je pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava. Izvor treba navesti ispod tabele, grafikona i slike. Citiranja u okviru navedenog izvora se rade na isti način kao u tekstu. Ukoliko su tabele, grafikoni, i cifre rezultat proračuna, pregleda ili procjena autora, onda to takođe treba naglasiti.

Statistički podaci. Rezultati statističkih testova treba da budu dati u sljedećem obliku: F (1,9) = 25,35; p <001 ili slično. Niže brojeve konvencionalnih nivoa P treba isto tako navesti (na primjer: ,05, ,01, ,001).

Prethodno istraživanje – prethodi istraživačkom dijelu, a pruža čitaocima I recenzentima pregled referentne literature s ključnim tačkama dosadašnjih spoznaja zasnovanih

temeljenih na relevantnim rezultatima aktuelnih istraživanja. Pregled literature nije taksativno navođenje prethodnog naučnog doprinosa, već autori trebaju izvršiti sintezu dosadašnjih istraživanja kako bi dokazali opravdanost teorijskog i empirijskog doprinosa vlastitog rada.

Metodologija treba biti opisana radi eventualnog ponavljanja testiranja rezultata od strane zainteresovanih istraživača (to je jedno od osnovnih pravila znanstvene metodologije).

Empirijski podaci – sadrže osnovu i rezultate empirijske analize. Potrebno je opisati i prikazati uzorak podataka korišten u analizi te prezentovati karakteristike dobijenih rezutata uz tumačenje ekonomskog sadržaja.

Rezultati i rasprava – autor(i) objašnjava(ju) rezultate, njihovo značenje i poruke. U ovom dijelu očekuje se argumentacija naučnog doprinosa, povezivanje rezultata rada s rezutatima te zaključcima dosadašnjih empirijskih istraživanja te preporuke za promjene javnih i drugih politika.

Zaključak. Zaključak ne predstavlja tek sažetak rada već predstavlja originalno mišljenje autora o dobijenim rezultatima i obavezno sadrži:

izjašnjenje o polaznoj hipotezi (ili hipotezama), ocjenu rezultata istraživanja/analize, doprinos nauci, osvrt na ograničenja i probleme u istraživanju, smjernice za buduća istraživanja te utvrđivanje implikacija dobivenih rezultata istraživanja (kao npr. prijedlozi za promjene.

Bibliografija. Časopisa Journal of Contemporary Economic koristi APA Style pravila za bibliografiju. Dio koji se odnosi na bibliografiju mora biti kucan jednostrukim proredom, mora početi na novoj stranici iza teksta i pružiti potpune informacije

Ukoliko se autor u tekstu poziva na više članaka istog autora koji su objavljeni u istoj godini, potrebno je da ih obilježi slovima a, b, c uz godinu izdanja, bez razmaka, što se označava i pri citiranju. Ukoliko određen izvor kao publikacija ima više izdavača i/ili mjesta izdanja, navodi se samo prvi. Ukoliko je potrebno navesti broj izdanja, on se navodi iza naslova, u zagradi.

Dodatak. U dodatku treba staviti samo one opise materijala koji bi bili korisni čitaocima za razumijevanje, procjenu ili pregled istraživanja.

Fusnote i skraćenice. Poželjno je da se nenavode fusnote. Uoliko je to neophodno, navođenja u fusnotama bi trebalo koristiti na isti način kao u tekstu. Takođe, poželjno je izbjegavati navođenje skraćenica, osim uobičajenih ili rethodno opisanih I objašnjenih.

Recenzije i objavljivanje. Svi radovi se anonimno recenziraju od strane dva anonimna recenzenta. Na osnovu recenzija redakcija donosi odluku o objavljivanju rada i obavještava.

Tip izvora Navođenje u spisku izvora Navođenje u tekstu
Monografija Popović, D. (2012). Teorija i politika privrednog razvoja. Banja Luka: Svjetlost print. (Popović, 2012)
Monografija s više autora Adamović, B., Branković, C. i Davidović, G. (2019). Marketing. Banja Luka: Ekonomski fakultet. prvo citiranje: Adamović, Branković i Davidović, 2019) dalja citiranja: (Adamović i dr., 2019)
Dio priređene monografije ili članak u zborniku radova Marković, M. i Petrović, P. (2018). Tržište kapitala. U: Finansijska tržišta i instrumenti (str. 81 – 146). Banja Luka: Ekonomski fakultet. prvo citiranje i dalja citiranja – ako se radi o dva autora: (Marković i Petrović, 2018)
Odrednica u enciklopediji ili rječniku Cvijić, J. (2018). Deficit. U: Ekonomski leksikon (Tom 1, A–I, str. 120–121). Banja Luka: Udruženje ekonomista SWOT. (Cvijić, 1994)
Članak u časopisu s brojevima godišta i svezaka Radivojac, G., & Grujić, M. (2019). Future of cryptocurrencies and blockchain technology in financial markets. Journal of Contemporary Economics, 1(1), 56-75 prvo citiranje i dalja citiranja – ako se radi o dva autora: (Radivojac i Grujić, 2019)
Članak na internetu Janković, J. (2020). Euro u zemljama u razvoju. Preuzeto 29.10.2019. sa http://www.http://ea.ekof.bg.ac.rs/pdf/168/1-1%20Jankovic.pdf (Janković, 2006)
Članak u novinama Kovačević, K. (2019, 26. novembar). Emisija municipalnih obveznica jača lokalnu zajednicu . Nezavisne novine, 11110, 13. (Kovačević, 2020)
Časopis koji se objavljuje samo na internetu Novakov, D. (2001). Brankica Čigoja: Najstariji srpski ćirilski natpisi. Lingvističke aktuelnosti, 5. Preuzeto 13. 8. 2011. sa http://www.komunikacija.org.rs/komunikacija/casopisi/lingakt/II_5/d010/show_html?stdlang=sm (Novakov, 2001)
Neobjavljene teze i disertacije Petrović, M. (2019). Ulaganje u dužničke instrumente na tržištima u razvoju. Neobjavljena doktorska disertacija. Banja Luka: Ekonomski fakultet. (Petrović, 2019) fiskalnih sistema zemalja u razvoju. Neobjavljena doktorska disertacija. Banja Luka: Ekonomski fakultet.
Pravni izvori Zakon o privrednim društvima Republike Srpske. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09, 100/11 (Zakon o privrednim društvima, 127/08)
Standardi ISO/IEC. (2005). ISO/IEC 27001:2005 Information technology – Security techniques – Specification for an Information Security Management System. Geneva, Switzerland: ISO/IEC. (ISO/IEC 27001, 2005)
Rad bez godine izdanja Marković, D. (ur.). (b. g.). Međunarodne finansije. Banja Luka: Udruženje ekonomista SWOT (Marković, b. g.)
Lična komunikacija ne navodi se (M. Grujić, lična komunikacija, 3. novembar 2019)